Pedagogik i arbetslivet

En bok om kommunikation, utveckling och kreativitet av Rolf Christerson och Ulf Levihn
OBS! Några få exemplar av den senaste upplagan från 2013 finns kvar i lager.

pedagogikKunskaper i kommunikation och praktisk pedagogik har man nytta av både i yrkeslivet och privat. Den här boken riktar sig till alla som vill utveckla sin förmåga att kommunicera med andra. I dagens samhälle får allt fler behov av att kunna förmedla kunskaper, erfarenheter, insikter och information på ett konstruktivt och bra sätt.
Pedagogik i arbetslivet beskriver hur man planerar, genomför och utvärderar kurser och andra utbildningsinsatser. Den är särskilt användbar för personer som inte är heltids-pedagoger, men som ibland har kompetensutvecklings- eller presentationsuppgifter i företag, förvaltningar, organisationer och föreningar.
Denna kortfattade och praktiskt inriktade pedagogiska handledning hjälper dig att lyckas med utbildningsuppdrag, information, föredrag, arbete i grupp, mötesverksamhet, instruktion, projektarbete – kort sagt: kommunikation.
Boken tar bl.a. upp pedagogiska grundregler, inlärning/kunskap, studieteknik, olika lärstilar, kulturkrockar, retorik, gruppdynamik, redovisningsmetoder, handledning, insäljning av projekt, mötesteknik, kreativitet, uppskattning och kritik.
Pedagogik i arbetslivet innehåller många konkreta förslag på hur man skapar en positiv inlärningsmiljö, tar vara på individernas olika inlärningsstilar, aktiverar deltagarna, handleder grupper och enskilda, leder möten, talar inför en grupp, hanterar ”besvärliga” deltagare, uppmuntrar människor, ger och tar kritik.
Detta är en alldeles ny och lätt bearbetad upplaga av en bok med samma titel som tidigare utgivits på Gleerups förlag.

Denna bok ger dig verktyg för att skapa deltagarengagemang och användbar, verklighetsanknuten inlärning. (Affärslitteratur, januari 2004)

0